« Bir fotograf karsilastirmasi... | Main | Okulun ilk gunu »

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ezgi

Basak,

Pasabahcenin urunlerini bende cok seviyorum.Begenerek kullaniyorum.Porlandinda buna benzer kisisel tasarimlari var.Tavsiye ederim..ozellikle kaya&maya aski serisi cok hos!:)

Ezgi

Gulten Stimac

Basak'cim mutlu haberlerinizi almak beni cok sevindiriyor. Kizlar cok buyumus, cok tatlilar...
Ben de eskiden beri Pasabahcenin mamullerini severim. Ordan buraya kirilabilcecek bir sey pek getirmek istemedigimden bir sey almasamda mutlaka her gidisimde yeni mamullerini gormeye giderim...Bu sene haziran da Ankaradaydim..Donusumde gene Tunali Hilmideki Pasabahce magazasina ugradim ve dayanamayip cok begendigim, Tom un da begenecegimden emin oldugum karafi Tom a hediye olarak aldim..SENDEKININ AYNISI..Mutlu gunlerde kullanmanizi dilerim..
Hepinize sevgiler..Operim

G U L T E N...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)